Kentsel

Dönüşüm

Kentsel parçaların fiziksel, sosyal ve ekonomik dönüşümün gerçekleştiği tüm süreçler ‘kentsel dönüşüm’ olarak nitelenmektedir.

Yenileme, rehabilite etme, koruma, iktisadi canlandırma, afet riski karşısında güçlendirme ve sağlıklaştırma kentsel dönüşüm politikaları kapsamında düşünülebilecek amaç ve hedefler arasındadır. 

Ülkemizde kentsel dönüşüm 1980’lerde başlayan süreçte sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte kritik önem arz etmeye başlamıştır. Bu bağlamda kentsel dönüşüm çağın gerektirdikleri ışığında çöküntü alanlarının, fiziki, ekonomik, sosyal ve çevresel ihtiyaçlara cevap veren, doğal risk faktörlerinin en aza indirildiği sağlıklı yaşam çevrelerine dönüştürülmesini hedefleyen politikaların bütünüdür.

Bizim için öncelikli olan katılımcı süreçler sonunda şekillenmiş, kamu yararını gözeten insan odaklı projelere imza atmaktır. Bu bağlamda yürütülen kentsel dönüşüm projeleri pek çok farklı aşamalardan meydana gelmektedir.

Demografik, sosyal ve ekonomik yapı analizlerinin yapılması;
Hâlihazır detay alımı ve kıymet takdir raporlarının hazırlanması;
Kentsel alan konsepti geliştirilmesi;
Finansal paylaşım modellerinin kurgulanması;
Kentsel tasarım projesinin hazırlanması;
Mimari programın ve avan projelerinin hazırlanması;
Hak sahipleri ile uzlaşma ve muvafakat sözleşmesi çalışmalarının yapılması;
kentsel dönüşüm ve yenileme başlığı altında Omkar olarak yürüttüğümüz bütüncül çalışmanın temel bileşenleridir.

Nedir?
Süreç ve Uygulama

Kentsel dönüşüm sürecini başlatan merci sıklıkla yerel yönetimlerdir. Yerel yönetimlerin resmi başvuruları ile yapılan incelemeler sonrasında Toplu Konut İdaresi’nce uygun görülen alanlarda yerel yönetimlerle ön protokol imzalanmasıyla kentsel dönüşüm süreci başlatılmış olur.

Yerel yönetimler proje alanına ait harita, plan, jeolojik etüt gibi teknik verilerin sağlanmasını koordine etmekle yükümlüdür. Hak sahipleri ile görüşmeler, taşınmazların değer tespiti, avan vaziyet planı ve imar planı taslaklarının hazırlanması bu süreçte yerine getirilmesi gereken aşamalardır.

Ön protokol sonrasında tamamlanan çalışmalar ışığında projenin fizibilite analizi yapılır; piyasa şartları, değerleme ve projelendirme detayı ile birleşerek uygun görüldüğü takdirde ana protokol imzalanır. Ana protokolün imzalanması sonrasında hak sahipleriyle uzlaşmanın esas olduğu muvafakat görüşmeleri yerel yönetimlerce sürdürülür. Uzlaşmanın sağlanmasıyla kentsel dönüşüm alanının tasfiyesi ve mülkiyet devriyle yeni yaşam alanlarının üretilmeye başlaması hayata geçmiş olur.

Kazanımları

Kentsel dönüşümü gerekli kılan faktörler çok boyutlu sosyal ve ekonomik dinamiklerdir. Bu sebeple getirileri de aynı oranda geniş bir yelpazede değerlendirilmedir.

En birincil getiri standart altı olan kentsel yaşam alanlarının yerine can ve mal güvenliğini sağlayan fiziksel yapıların üretilmesidir. Bu sayede sosyal ve ekonomik anlamda baş göstermiş çöküntüye bütüncül bir çaba ile müdahale edilir ve uzun vadede sürdürülebilir bireysel ve toplumsal kazanımlara erişilir. Bu açıdan bakıldığında kentsel dönüşüm bireylerin yaşam standartlarını yükseltmek suretiyle orta ve uzun vadede kalıcı kalkınma hamlelerinin yapılmasına zemin sağlama potansiyeline sahiptir.

Kentsel dönüşümde etkinliği olan sektörler bazında düşünüldüğünde sürecin ülke ekonomisine sağladığı katkı yadsınamaz boyutlardadır. Piyasanın hem arz hem talep bileşenlerine hitap eden kentsel dönüşüm bilhassa kısa vadede ekonomide hatırı sayılır bir canlanma ve hareketlilik yaratmaktadır.

İş imkânlarının yaratılmasının yanı sıra inşaat, konut ve finans sektörlerindeki hareketlilik hem yerel ekonomiler hem de ülke ekonomisi için rekabet gücünü arttırıcı hatırı sayılır avantajlar sağlamaktadır.